ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนวิจัย Fullbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS)           ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program

(USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศให้ทุนเพื่อ

ไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์

ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถาบันคลังสมอง

(Think Tank)ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ Fulbright U.S. – ASEAN

Visiting Scholar Program(USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครและ

เงื่อนไข ดังนี้

1. สัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร

3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า

4. เป็นอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย ข้าราชการ บุคลากรจากภาคเอกชนสถาบันคลัง

สมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)

5. สามารถเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565 ได้

           หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ที่หมายเลข 02 285 0581-2

ต่อ 107 หรือที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tusef@fulbrightthai.org  ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

www.fulbrightthai.org/2021usas  และยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบ

ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.