โรงเรียนสิริรัตนาธร จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ หัวข้อ “Free Being Me” ให้กับนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.1-3 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร