ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

        ตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงของโรงเรียน และมีนักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนสิริรัตนาธร จึงมีประกาศให้นักเรียนหยุดเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2563 และให้ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระหว่างการหยุดเป็นกรณีพิเศษ