การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การสอนออนไลน์และสร้างชั้นเรียนโดยใช้ Google Classroom”

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร กลุ่มบริหารวิชาการ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ศูนย์วิทยบริการ และงานคอมพิวเตอร์ จัดอบรมออนไลน์ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่องการสอนออนไลน์และการสร้างชั้นเรียนโดยใช้ Google Classroom และสนองนโยบายการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไรรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบ Video Conference (Line Video Call)