สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

1. อนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)

2. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก

3. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย