ขอยกเลิกการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ลงนามในหนังสือถึง ผอ.สทศ. ขอยกเลิกการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป