ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบ O-NET

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบ O-NET ให้ผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ของสถานศึกษาในกำกับ เข้ารับการทดสอบ O-NET ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป