การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564 คณะครูโรงเรียนสิริรัตนาธรดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

 

           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผ่านช่องทางการจัดการเรียนรู้ Google Classroom ซึ่งเป็น platform สำหรับการมอบหมายงาน หรือการทำแบบทดสอบ รวมไปถึงการสอนสดผ่าน Google Meet ได้ในอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นิเทศและกำกับการเรียนการสอน โดยนางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเบญจวรรณ ชัยวิชา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ