การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) สพม.2

การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

เพื่อชี้แจงแนวทางการบริการจัดการศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด