สสวท.เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู : Coding for Teacher (C4T) รุ่น 2 ฟรี

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู : Coding for Teacher (C4T) รุ่น 2 ฟรี ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564