1 ก.พ.2564 เปิดเรียนสถานศึกษาทุกจังหวัด ยกเว้นสมุทรสาคร

Q : กรณีนักเรียนนักศึกษาที่พักอาศัยในสมุทรสาคร ต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปเรียนพื้นที่อื่น

A : ขอให้สถานศึกษาเช็คข้อมูล และจัดการเรียนการสอนทางไกล หรือรูปแบบอื่นๆ ให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสม โดยยังไม่ต้องเข้าชั้นเรียน