กรุงเทพมหานคร (กทม.) ขยายระยะเวลาการประกวด ออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ

สมัครและส่งผลงานประกวด จนถึง 30 เม.ย.2564

● ประเภทรถเก็บขยะ 2 ตัน สำหรับนักเรียนประถมฯ-มัธยมฯ

● ประเภทรถเก็บขยะ 5 ตัน สำหรับนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท 5 หมื่นบาท พร้อมโล่รางวัล รวมทั้งรางวัลอื่น ๆ เชิญชวนสถานศึกษาแจ้งนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดตาม QR Code

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม