แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้แล้ว 13 ด้าน