ดร. พชรพงศ์ ตรีเทพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

 

 นายพิสิษฐ ภู่รอด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววิลาวัลย์ อันมาก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนายธีระ วรรณเกตุศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


นายนพพล เสียงกล่อม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล และกิจการนักเรียน