การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2562  ประเภทห้องเรียนพิเศษ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2562  ประเภทห้องเรียนพิเศษ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2562  ประเภทห้องเรียนปกติ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสิริรัตนาธร  ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2562  ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2562  ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2562
ประเภท นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 3 เดิมจากโรงเรียนสิริรัตนาธร
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2562
ประเภท นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนสิริรัตนาธร
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2562

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ได้กำหนดวันรับแจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน
ระหว่างวันที่ 7- 9 เมษายน 2562 นั้น
บัดนี้ สพม.2 ได้พิจารณาจัดที่เรียนให้นักเรียนแล้ว จึงขอประกาศผล
การจัดที่เรียนให้นักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามรายชื่อดังแนบ...ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว
รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 18 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
หากนักเรียนไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว
ตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ
เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
-----> รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดที่เรียน 

ตามที่โรงเรียนสิริรัตนาธร
ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอง)
ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณารายชื่อนักเรียน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณา
ให้เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (รอบสอง) ปีการศึกษา 2562 ดังรายชื่อตามแนบ ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัว ในวันที่ 11 เมษายน 2562 และมอบตัว วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
หากนักเรียนไม่ไปตามวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ
เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
-----> ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ปีการศึกษา 2562
ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก
โรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนปกติ