การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  รับสมัคร วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563
  สอบสัมภาษณ์   วันที่  20 มกราคม 2563 เวลา  13.00 - 16.30  น. (เฉพาะนักเรียน ม.3 ห้องเรียนปกติ)
  ประกาศผลและรายงานตัว       วันที่ 23   มกราคม  2563 เวลา  09.00 - 16.30  น. 
  มอบตัว           วันที่ 18   มีนาคม  2563  เวลา  09.00  - 16.30 น.
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกต
  แจ้งความจำนง วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
  รับยื่นใบแจ้งความจำนง  วันที่  17 - 19  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  09.00 - 16.30  น. 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ วันที่  26  กุมภาพันธ์ 2563
  สอบคัดเลือก/เปลี่ยนแผนการเรียน วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  08.30 น. 
  ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2563
  มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2563
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  แจ้งความจำนง วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
  รับสมัคร วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
  สอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม 2563
  ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 11 มีนาคม 2563
  มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2563
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  แจ้งความจำนง วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
  รับสมัคร วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
  สอบคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2563
  ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม 2563
  มอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสิริรัตนาธร มีกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 เอกสารหลักฐานการสมัครให้อ้างอิงตามประกาศเดิมของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะแจ้งขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งผ่านทางเพจโรงเรียนสิริรัตนาธร (https://www.facebook.com/Sirirattanathorn.School) และเว็บไซต์โรงเรียนสิริรัตนาธร (www.srt.ac.th)
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ฉบับแก้ไข)
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ฉบับแก้ไข)
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ
  สมัครผ่านระบบออนไลน์
  รับสมัคร วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 www.bangkok2.org
  สอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
  ประกาศผล วันที่ 3 มิถุนายน 2563
  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2563
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ
  สมัครผ่านระบบออนไลน์
  รับสมัคร วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 http://admission.nextschool.io
  สอบคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
  ประกาศผล วันที่ 4 มิถุนายน 2563
  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 9 - 11มิถุนายน 2563
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  สมัครผ่านระบบออนไลน์
  รับสมัคร วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 www.bangkok2.org
  สอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
  ประกาศผล วันที่ 24 พฤษภาคม 2563
  ทดสอบความรู้จัดชั้นเรียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3 ทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกต
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3 ทั่วไป
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2562  ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบ 2
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบสอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบสอง

ประกาศเรียกนักเรียนสำรองแทนที่ผู้สละสิทิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ
จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธรและโรงเรียนอื่น

ตามที่โรงเรียนสิริรัตนาธร ได้ประกาศรับยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียน สำหรัับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2563
บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดที่เรียนให้นักเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิริรัตนาธร
หากนักเรียนไม่มาตามวัน และเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์
เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
-----> ตรวจสอบรายชื่อ<-------

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ได้กำหนดให้รับแจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน กรณีนักเรียนพลาดจากการคัดเลือก
ระหว่างวันที่ 12- 16 มิถุนายน 2563 นั้น
บัดนี้ สพม.2 ได้พิจารณาจัดที่เรียนให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศ
ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว
รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดที่เรียน
หากนักเรียนไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว ตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และประสงค์จะจัดหาที่เรียนด้วยตนเอง

-----> รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดที่เรียน 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับร่าง)

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและเข้ากลุ่มไลน์ห้องตามชั้นเรียนที่มีชื่อของตนเองเท่านั้น***

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับร่าง)

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและเข้ากลุ่มไลน์ห้องตามชั้นเรียนที่มีชื่อของตนเองเท่านั้น***