การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  รับสมัคร วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563
  สอบสัมภาษณ์   วันที่  20 มกราคม 2563 เวลา  13.00 - 16.30  น. (เฉพาะนักเรียน ม.3 ห้องเรียนปกติ)
  ประกาศผลและรายงานตัว       วันที่ 23   มกราคม  2563 เวลา  09.00 - 16.30  น. 
  มอบตัว           วันที่ 18   มีนาคม  2563  เวลา  09.00  - 16.30 น.
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกต
  แจ้งความจำนง วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
  รับยื่นใบแจ้งความจำนง  วันที่  17 - 19  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  09.00 - 16.30  น. 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ วันที่  26  กุมภาพันธ์ 2563
  สอบคัดเลือก/เปลี่ยนแผนการเรียน วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  08.30 น. 
  ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2563
  มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2563
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  แจ้งความจำนง วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
  รับสมัคร วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
  สอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม 2563
  ประกาศผล วันที่ 11 มีนาคม 2563
  รายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2563
  มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2563
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  แจ้งความจำนง วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
  รับสมัคร วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
  สอบคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2563
  ประกาศผล วันที่ 12 มีนาคม 2563
  รายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2563
  มอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2563