แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล 8

แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ไฟล์ PDF แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ไฟล์ Word แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ พนักงานราชการ ครูอัตรจ้าง ไฟล์ PDF แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ พนักงานราชการ ครูอัตรจ้าง ไฟล์ Word แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ในระหว่างสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว ไฟล์ PDF แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ในระหว่างสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว ไฟล์ Word

แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล 6

แบบฟอร์มแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา) ไฟล์ PDF แบบฟอร์มแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา) ไฟล์ Word แบบฟอร์มแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (สำหรับข้าราชการครู และครูอัตรจ้าง) ไฟล์ PDF แบบฟอร์มแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (สำหรับข้าราชการครู และครูอัตรจ้าง) ไฟล์ Word

1 2 3 4