ประกาศ สพม.2 เรื่อง การเปิดการเรียนสอนของสถานศึกษาในสังกัด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด