คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รับสมัครเยาวชนโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 รายละเอียดตาม QR Code