สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 234,000 บาท

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 234,000 บาท