ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิริรัตนาธร ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21”