คุรุสภาขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภาขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 มี 2 ตอน รวม 9 หัวข้อย่อย