คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566

      01 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสิริรัตนาธร 2566

      02 ประกาศโครงสร้างการบริหารโรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2566

      03 คำสั่งที่ 532-66_แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

      04 คำสั่งที่ 168-66_แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

      05 คำสั่งที่ 218-66_แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

      06 คำสั่งที่ 169-66_แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

      07 คำสั่งที่ 480-66_แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2-2566

      08 คำสั่งที่ 474-66_อัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติการสอนและนิเทศการสอนร่วมของผอ และรอง ภาคเรียนที่ 2-2566

      09 คำสั่งที่ 179-66_แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงหลัก ครูพี่เลี้ยงร่วม และอัตรากำลังการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1-2566

      10 คำสั่งที่ 180-66_แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

      11 คำสั่งที่ 181-66_แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องเรียนพิเศษ โครงการ EP-MEP-IEP ปีการศึกษา 2566

      12 คำสั่งที่ 182-66_แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียน EIS ปีการศึกษา 2566

      13 คำสั่งที่ 183-66_แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปีการศึกษา 2566

      14 คำสั่งที่ 184-66_แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา 2566

      15 คำสั่งที่ 254-66_แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2566

      16 คำสั่งที่ 185-66_แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2566

      17 คำสั่งที่ 186-66_แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2566

      18 คำสั่งที่ 187-66_แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (งานกิจการนักเรียน) ปีการศึกษา 2566

      19 คำสั่งที่ 188-66_แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2566

      20 คำสั่งที่ 196-66_มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

      21 คำสั่งที่ 463-66_แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 – 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

      22 คำสั่งที่ 487-66_แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

      23 คำสั่งที่ 488-66_แต่งตั้งครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและผู้ตรวจเวร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

      24 คำสั่งที่ 531-66_ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษ