สรุปจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน ผ่านการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สรุปจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านการสอบแก้ตัว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566