การรับนักเรียนระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2567 จากนักเรียนในระดับชั้น ม. 3 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสิริรัตนาธร (โรงเรียนเดิม) ห้องเรียนพิเศษโครงการ Intensive English Programs(IEP)