เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสิริรัตนาธร (โรงเรียนเดิม) ห้องเรียนพิเศษโครงการ Intensive English Program (IEP) รอบภายใน