การรับนักเรียนชั้นเคลื่อนเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษา 2567 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6