member for art

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Learning Area of Arts

นางสาวณัฐกฤตา ยติกุลเกยูร

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศิวิลัย สำเภา

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวรัชดา น้อยสุวรรณ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายสุรพงษ์ ไกรษา

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายอดิศักดิ์ ทองสุข

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ ปัจจารักษ์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวรุจิรา ประฐม

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาววาสนา สาระจันทร์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู