member for art

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Learning Area of Arts

นายธนากร สังข์แป้น

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรัชดา น้อยสุวรรณ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิวิลัย สำเภา

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ ปัจจารักษ์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวณภัค ยติกุลเกยูร

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวรุจิรา ประฐม

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาววาสนา สาระจันทร์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวญาณิน เหลาธรรม

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ ชูทรัพย์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย