member for science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Learning Area of Science and Technology

นายคณิน ประสพสมบัติ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางศศินันท์ กาญจนอุดมการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญมน พิมพ์ดีด

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวเยาวเรศว์ อุปนันท์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาววันทนา ปั่นกรวด

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวปวีนันท์ รังแก้ว

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

นายจอม โสสว่าง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งนภา เนตรกระจ่าง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายพลภัทร์ ศรีวาลัย

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายณัฐวัฎ ยานสาร

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาเคมี

นางกรรณิการ์ ผึ้งน้อย

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ อมตสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายอานนท์ มีซอง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวศิริมา จึงรัตนะประเสิรฐ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

กลุ่มวิชาชีววิทยา

นางสุธารัตน์ ศรีวาลัย

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาววิชญานี เรืองสวัสดิ์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นายสหรัฐ ยกย่อง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์

นายวิชัย จิรธนรัตน์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพร บุญช่วย

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายฐิฏิภัทร์ เดชพิพัฒน์วรกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวศิรินันท์ สนโศรก

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นายวรกิตติ์ กำแพงเมือง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นายรัตนชัย แม้นพรหม

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวภูสุตา โสไกร

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณี ราชวงค์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา ยุบลพันธุ์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นางสาวนัชฌา ซาลิมี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยธิดา เพ็ชรงาม

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นายสุรพงศ์ วงษ์นนท์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย