member for social

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Learning Area of Social Studies, Religion and Culture

นายวสันต์ ภายไธสง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาววัจนีย์ ทัวะนาพญา

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวมาลีนา วงษ์ยอด

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนเบญจะ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวชุลี ขันตีต่อ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวหฤทัย ราชโนนเขวา

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางปรารถนา จันดาบุตร

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวพรทิพย์ อันสีเมือง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางบุญกาล สุนทร

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวศิรประภา นาคฤทธิ์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวปริยากร พรหมรักษ์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวสุรีพร ไชยฮัง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นายชนายุส มหา

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นายอัครวัฒน์ ยอแสง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวสุดารัตน์ คงแก้ว

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวสายสุดา เฟื่องพายัพ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย