member for Occupations

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Learning Area of Occupations

นางสาวนุชนารถ พรมโท

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอารียา นุชอนงค์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัชรินทร์ โพธิล่าม

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมบูรณ์ เพียรกสิกรรม

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉัตรปวีณ์ ญาณทัศนกิจ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวพิราลักษณ์ ทองนพรัตน์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาววัชรี ศรีบุญรัตน์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวศิริพันธุ์ มัครา

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาววรรณิสา บินสัน

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริรัตน์ กลัดปิ่น

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นายสมเกียรติ ซิวประโคน

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูอัตราจ้าง