member for Health and Physical

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Learning Area of Health and Physical Education

นายศิวกร แหยมเฟื่อง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางอาวรณ์ สายฉลาด

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร สิทธิกูล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิชาญ เต็งรำพึง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายอนุชิต อมตสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายรัฐพนธ์ เทียนชัย

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวชนัญญา สิริทิวากร

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู