member for Foreign

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Learning Area of Foreign Language

นางจุรีย์ ถมยา

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพนารัตน์ กู่สุดใจ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางปาริชาติ กลิ่นทอง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนารี สาโรวาท

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลภรณ์ สุริยาวรกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวสำเภา เยี่ยมรัมย์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวหฤทัย แซ่จง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวรุจิภา บุญศรี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางจรรยา ทุมมากรณ์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวศิรินธร พุทธโม

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์ราช

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางจิราพร มะปะเท

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวสุภาณี รักษาสุข

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวปัทมา บุญมี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวจุฑามาศ พลค้อ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวพรมณี โสดาดวง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวเจนจิรา โงนมะณี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นายอธิวัฒน์ เพ็งมาก

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นายศักดิ์ชัย โชคบัณฑิต

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นายวิฑูรย์ เวียงอินทร์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวพัชรินทร์ พิมพบุตร

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นายพีรภัทร เมืองกลั่น

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวจินดารัตน์ ยิ้มเจริญ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวอินทิรา โสชารี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวสรัญญา สินศิริ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นางสาวชมพูนุท บุบผะศิริ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นายทศวรรษ แซ่จึง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นางสาวปณิตา แซ่เจีย

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

ครูชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษ English Program

Ms.Jenny Castro

ครูผู้สอน

Mr.Tobias Johansson

ครูผู้สอน

Mr.Joseph Cabanban

ครูผู้สอน

Mr.Rolly Agramon

ครูผู้สอน

Mr.Gareth Ian Court

ครูผู้สอน

Mrs.Dona Marcos

ครูผู้สอน

Mr.Jerome Fetalino Salada

ครูผู้สอน

ครูชาวต่างชาติ Regular Program

Mr.Jerome Torrefranca

ครูผู้สอน

Mrs.Joan Arzagon

ครูผู้สอน

Ms.Gently Ramos

ครูผู้สอน

Ms.Claire Sargento

ครูผู้สอน

Ms.Floe Junema

ครูผู้สอน