Vision

วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

"โรงเรียนสิริรัตนาธร  มุ่งมั่นจัดการศึกษา  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
สู่มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ

        1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

        2. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

        3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

        4.  ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม และมีค่านิยมบนพื้นฐานความเป็นไทย

        5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เป้าประสงค์ (Goal)

เป้าประสงค์

        1. การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

       2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบเคียง มาตรฐานสากล และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

       3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

       4. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

       5. ผู้เรียน ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งความพอเพียง

       6. ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานนักเรียนสิริรัตนาธร ได้แก่ จิตอาสา สามัคคี มีวินัย

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1

       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2     

       พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3

       พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

อัตลักษณ์ผู้เรียน (Student Identity)

"จิตอาสา สามัคคี มีวินัย"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (School Identity)

"ความรู้ควบคู่คุณธรรม"