Budgeting Department

กลุ่มบริหารวิชาการ

งานวิชาการ

 

นางสาวนภาพร  สินสวัสดิ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู/งานเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวรุ่งนภา  เนตรกระจ่าง

หัวหน้างานบุคคล

งานวางแผนอัตรากำลัง/งานบรรจุแต่งตั้ง/งานสรรหา เกษียณ และลาออก/งานเลื่อนเงินเดือน

นางสมบูรณ์  เพียรกสิกรรม

งานรับรองเงินเดือน

นางสาวปัทมา  บุญมี

งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุภาณี  รักษาสุข

งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา/งานสรุปวันลา ขาด และมาสาย

นายฐิฏิภัทร์  เดชพิพัฒน์วรกุล

หัวหน้างานวิทยฐานะ/งานสารสนเทศ/งานขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร

นางสาววิชญานี  เรืองสวัสดิ์

งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม/งานเลื่อนเงินเดือน

นางยลนภัส  ฤกษ์โภคี

งานวางแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนงนุช  สุทธิปัญโญ

 งานไปราชการต่างประเทศ

นางสาวหฤทัย  ราชโนนเขวา

งานไปราชการในเขตและนอกเขตพื้นที่

นางสาวอณัญญา  คงชูดี

งานไปราชการในเขตและนอกเขตพื้นที่

นางสาวทิพย์มณี  สีหาบุตร

หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล/งานวิทยฐานะ/งานไปราชการในเขตและนอกเขตพื้นที่

นางสาวกฤษฎาพร  ใจไหว

หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล/งานวิทยฐานะ/งานสารสนเทศ

นางสาวชุติมาศ  วีระเดชพิพัฒน์

งานแผนงานและนโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับ
รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 แบบบันทึกการสับเปลี่ยนคาบสอน

PDF