บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

งานวิชาการ

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

2. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน

2.1 งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

2.2 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

 3.1 งานการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม

4. งานแนะแนวการศึกษาและการเรียนรวม

.

5. งานห้องสมุดโรงเรียน

.

6. งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1. งานห้องเรียนพิเศษ EP/MEP/IEP

.

2. งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED

3. งานโครงการห้องเรียน EIS

4. งานโครงการห้องเรียน AI

.

5. งานโครงการพิเศษ

.

6. งานแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

7. งานเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

.

8. งานห้องเรียนพันธมิตร (MOU)

.

.

.

.

1. งานทะเบียน

2. งานวัดและประเมินผลการศึกษา

3. งานหัวหน้าระดับวิชาการ

4. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

5. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

6. งานนิเทศการศึกษา

7. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา/งานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

8. งานจัดตารางเรียนและตารางสอน

.

9. งานการรับนักเรียนและสำมะโนนักเรียน

.

10. งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

เอกสารสำหรับ  ครู

ลำดับ

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 แบบบันทึกการสับเปลี่ยนคาบสอน

PDF

เอกสารสำหรับ  นักเรียน

ลำดับ

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

คำร้องขอใบรับรองทางการศึกษา

PDF

2.

คำรองขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (แทนนใบสูญหาย-ชำรุด)

PDF

3.

คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

PDF

4.

คำร้องขอพักการเรียน

PDF

5.

คำร้องขอย้ายสถานศึกษา(ลาออก)

PDF