Human Resources Department

กลุ่มบริหารวิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายรัตนชัย  แม้นพรหม

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายวรกิตติ์  กำแพงเมือง

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายวรวุฒิ  เนื้อทอง

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายอรรฆพร  คึ้มยะราช

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา

1.

นายฐิฏิภัทร์  เดชพิพัฒน์วรกุล

หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา

2.

นางสาววรวรรณ  สุพรรณสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3.

นายพิศิษฐ์พงศ์  ดีวรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4.

นางกรรณิการ์  ผึ้งน้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.

นายวสันต์  ภายไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.

นายเอกรัก  ไชยสถาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

7.

นางสาวณัฐกฤตา  ยติเกยูรกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

8.

นางสมบูรณ์  เพียรกสิกรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

9.

นางจุรีย์  ถมยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

10.

นางสาววัจนีย์  ทัวะนาพญา

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

11.

นางสาวธนวรรณ  วงษ์สวรรค์

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

12.

นางสาวทิพย์มณี  สีหาบุตร

งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

13.

นายธนายุทธ  มาเอี่ยม

งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

14.

นางยลนภัส  ฤกษ์โภคี

งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15.

นางสาวพรทิพย์  อันสีเมือง

งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

16.

นางสาวศิริพร  สิทธิกูล

งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

17.

นายสุพรพงษ์  ไกรษา

งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

18.

นางสาวนุชนารถ  พรมโท

งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

19.

นายพีรภัทร  เมืองกลั่น

งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ
รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
1.
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ของ โรงเรียนสิริรัตนาธร

Google Drive

2.
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)

Google Drive

3.
  กรอบการเขียนรายงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
PDF
4.
  เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)
PDF
5.
  แนวทางการเขียนวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
PDF 
6.
  ปกรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
Word
7.
  แบบรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
Word
8.
  8.1 ตัวอย่างการเขียนรายงานฯ จากคุณครูสุนิสา  แช่มชื่น
  8.2 ตัวอย่างการเขียนรายงานฯ จากคุณครูณัฐกฤตา ยติกุลเกยูร

PDF

PDF