HR_01

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานบุคคล

นางสาวนภาพร  สินสวัสดิ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู/งานเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวรุ่งนภา  เนตรกระจ่าง

หัวหน้างานบุคคล

งานวางแผนอัตรากำลัง/งานบรรจุแต่งตั้ง/งานสรรหา เกษียณ และลาออก/งานเลื่อนเงินเดือน

นางสมบูรณ์  เพียรกสิกรรม

งานรับรองเงินเดือน

นางสาวปัทมา  บุญมี

งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุภาณี  รักษาสุข

งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
/งานสรุปวันลา ขาด และมาสาย

นายฐิฏิภัทร์  เดชพิพัฒน์วรกุล

หัวหน้างานวิทยฐานะ/งานสารสนเทศ/งานขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร

นางสาววิชญานี  เรืองสวัสดิ์

งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม/งานเลื่อนเงินเดือน

นางสาวหฤทัย  ราชโนนเขวา

งานไปราชการในเขตและนอกเขตพื้นที่

นางสาวทิพย์มณี  สีหาบุตร

หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล/งานวิทยฐานะ/งานไปราชการในเขตและนอกเขตพื้นที่

นางสาวกฤษฎาพร  ใจไหว

หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล/งานวิทยฐานะ/งานสารสนเทศ

นางสาวชุติมาศ  วีระเดชพิพัฒน์

งานแผนงานและนโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวิทยฐานะ

ลำดับ
รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว17/2552 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Google Drive

2.

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Google Drive

3.

 เกณฑ์การให้คะแนนและประเมิน (Rubric) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (ว21-2560)

PDF

4.

 เอกสารหลักฐานร่องรอยประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (ว21-2560)

PDF

5.

 ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่องกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 (11-12-2562)

PDF

6.

 แบบ วฐ. 1 คำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว21-2560)

PDF , Word

7.

 แบบ วฐ. 2 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (ว21-2560)

PDF , Word

8.

 แบบ วฐ. 3 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) (ว21-2560)

PDF , Word

งานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ลำดับ

รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องการใช้สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

PDF

2.

 คู่มือการใช้งานการพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

PDF

3.

 คู่มือการใช้งานสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (KSP Self-Service) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

PDF

4.

 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

PDF

5.

 ระบบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษารูปแบบออนไลน์

Website

6.

 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภารูปแบบออนไลน์

Website

งานออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ลำดับ

รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

Word

2.

 แบบคำขอเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

Word