Budget management group

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานงบประมาณ

นายวิชัย  จิรธรรัตน์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวรุจิรา  บุญศรี

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวศิริพันธุ์  มัครา

หัวหน้างานบริหารการเงิน

นางสาวหฤทัย  แซ่จง

งานนโยบายและแผน

นางสาววัชรี  ศรีบุญรัตน์

หัวหน้างานบริหารบัญชี

นางสาวมาลีนา  วงษ์ยอด

หัวหน้าคลัง

นางสาวพรมณี  โสดาดวง

งานนโยบายและแผน

นางสาวสุธารัตน์  ศรีวาลัย

หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน

นางสาวแก้วตา  เสวิกา

งานพัสดุโรงเรียน

นายพลภัทร์  ศรีวาลัย

 งานการเงิน

นางสาวนงลักษณ์  เชื้อสาวะถี

งานการเงิน

นางสาวปริยากร  พรหมรักษ์

งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวอุไร  ทองรส

งานการเงิน

นางสาวเยาวเรศว์  อุปนันท์

งานการเงิน

นางสาวปวีนันทร์  รังแก้ว

งานการเงิน

นางศิริรัตน์  กลัดปลิ่น

งานบริหารบัญชี

 

นางสาววันทนา  ปั่นกรวด

งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวพรทิพย์  เพชรตระกูล

งานการเงิน

นางสาวศยามล  ศิลาพจน์

งานการเงิน

 

นางสาวปณิตา  แซ่เจีย

งานพัสดุโรงเรียน

นางหทัยรัตน์  บุตรประเสริฐ

งานสมาคมโรงเรียน

นายวริศ  กาญจนอุดมการ

งานพัสดุโรงเรียน

 

 

นางสาวศิวาภรณ์  เจือทอง

งานพัสดุโรงเรียน

เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลำดับ
รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

Google Drive