Budget management group

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานงบประมาณ

นายวิชัย  จิรธรรัตน์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวรุจิรา  บุญศรี

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวรุจิรา  บุญศรี

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวศิริพันธุ์  มัครา

หัวหน้างานบริหารการเงิน

นางสาวหฤทัย  แซ่จง

งานนโยบายและแผน

นางสาววัชรี  ศรีบุญรัตน์

หัวหน้างานบริหารบัญชี

นางสาวมาลีนา  วงษ์ยอด

หัวหน้าคลัง

นางสาวพรมณี  โสดาดวง

งานนโยบายและแผน

นางสาวสุธารัตน์  ศรีวาลัย

หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน

นางสาวแก้วตา  เสวิกา

งานพัสดุโรงเรียน

นายพลภัทร์  ศรีวาลัย

 งานการเงิน

นางสาวนงลักษณ์  เชื้อสาวะถี

งานการเงิน

นางสาวปริยากร  พรหมรักษ์

งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวอุไร  ทองรส

งานการเงิน

นางสาวเยาวเรศว์  อุปนันท์

งานการเงิน

นางสาวปวีนันทร์  รังแก้ว

งานการเงิน

นางศิริรัตน์  กลัดปลิ่น

งานบริหารบัญชี

 

นางสาววันทนา  ปั่นกรวด

งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวพรทิพย์  เพชรตระกูล

งานการเงิน

นางสาวศยามล  ศิลาพจน์

งานการเงิน

 

นางสาวปณิตา  แซ่เจีย

งานพัสดุโรงเรียน

นางหทัยรัตน์  บุตรประเสริฐ

งานสมาคมโรงเรียน

นายวริศ  กาญจนอุดมการ

งานพัสดุโรงเรียน

 

 

นางสาวศิวาภรณ์  เจือทอง

งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวมาลีนา  วงษ์ยอด

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวแก้วตา  เสวิกา

หัวหน้างานทะเบียนคุมทรัพย์สิน

นางสาววันทนา  ปั่นกรวด

หัวหน้างานทะเบียนคุมทรัพย์สิน

นางสาวปริยากร  พรหมรักษ์

หัวหน้างานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวสายสุดา เฟื่องพายัพ

เจ้าหน้าที่งานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวศิวาภรณ์  เจือทอง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายวริศ  กาญจนอุดมการ

งานพัสดุโรงเรียน

นายวิชัย  จริธนรัตน์

หัวหน้างานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวรุจิรา  บุญศรี

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวหฤทัย  แซ่จง

รองหัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวจินดารัตน์  ยิ้มเจริญ

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

นางสาวอินทิรา โสชารี

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

 

 

 

นางสาวปณิตา  แซ่เจีย

เลขานุการงานนโยบายและแผน

 

 

 

นายพีรภัทร เมืองกลั่น

หัวหน้างานพัฒนาเครือข่าย
และข้อมูลสารสนเทศ

นายอธิวัฒน์ เพ็งมาก

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเครือข่าย
และข้อมูลสารสนเทศ

นายศักดิ์ชัย โชคบัณฑิต

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเครือข่าย
และข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวเจนจิรา โงนมะณี

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเครือข่าย
และข้อมูลสารสนเทศ

นายรัตนชัย แม้นพรม

หน้าที่งานพัฒนาเครือข่าย
และข้อมูลสารสนเทศ
 

นางสาวศิริพันธุ์ มัครา

หัวหน้างานบริหารการเงิน
 

นางสาวนงลักษณ์ เชื้อสาวะถี

งานบริหารการเงิน

นางสาววัชรี ศรีบุญรัตน์

หัวหน้างานบริหารบัญชี
และสำนักการเงิน
   

นางสาวปวีนันทร์ รังแก้ว

งานบริหารการเงิน
และงานสวัสดิการร้านค้า
  

นางสุธารัตน์ ศรีวาลัย

หัวหน้างานเงินเดือน
และค่าตอบแทน
  

นางสาวอุไร ทองรส

หัวหน้างานเงินสวัสดิการครู
และงานสมาคมผู้ปกครองและครู
  

นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรตระกูล

งานการเงิน
และสวัสดิการครู
 

นางสาวเยาวเรศว์ อุปนันท์

หัวหน้างานเจ้าหน้าที่รับเงิน

นางสาวศิริรัตน์ กลัดปิ่น

งานบริหารบัญชี

นางฉัตรปวีณ์ ญาณทัศนกิจ

หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า

นางหทัยรัตน์ บุตรประเสริฐ

งานสมาคมผู้ปกครองและครู
และสวัสดิการร้านค้า

นางสาวจินดารัตน์ ยิ้มเจริญ

งานสมาคมผู้ปกครอง
และครู สิริน คอฟฟี่

นางสาวสุนิสา แช่มชื่น

งานสมาคมผู้ปกครอง
และครูห้องเรียน EIS
 

นายพลภัทร ศรีวาลัย

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
งานบริหารการเงิน - บัญชี
 

นายอัครวัฒน์ ยอแสง

งานบริหารบัญชี
และสวัสดิการร้านค้า
 

 

 

 

นางสาวธัญมน พิมพ์ดีด

งานสมาคมผู้ปกครอง
และครูห้องเรียน Gifted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลำดับ
รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

Google Drive

2.

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

pdf

3.

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

pdf

4.

 รายการวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน

excel