Budget management group

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานงบประมาณ

 

-----------------------------------------------------------------

I

นายวิชัย  จิรธรรัตน์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.

นางสาวรุจิรา  บุญศรี

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวศิริพันธุ์  มัครา

หัวหน้างานบริหารการเงิน 

นางจรรยา  ทุมมากรณ์

หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน

นางสาวหฤทัย  แซ่จง

งานนโยบายและแผน

นางสาววัชรี  ศรีบุญรัตน์

หัวหน้างานบริหารบัญชี

นางสาวมาลีนา  วงษ์ยอด

หัวหน้าคลัง

นางสาวพรมณี  โสดาดวง

งานนโยบายและแผน

นางสาวสุธารัตน์  ศรีวาลัย

หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน

นางสาวแก้วตา  เสวิกา

งานพัสดุโรงเรียน

นายพลภัทร์  ศรีวาลัย

 งานการเงิน

นางสาวปริยากร  พรหมรักษ์

งานพัสดุโรงเรียน

นางจิราภร  มะปะเท

งานการเงิน

นางสาววันทนา  ปั่นกรวด

งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวนงลักษณ์  เชื้อสาวะถี

งานการเงิน

นางสาวปณิตา  แซ่เจีย

งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวอุไร  ทองรส

งานการเงิน

นางสาวศิวาภรณ์  เจือทอง

งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวเยาวเรศว์  อุปนันท์

งานการเงิน

นายวริศ  กาญจนอุดมการ

งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวปวีนันทร์  รังแก้ว

งานการเงิน

 

นางสาวพรทิพย์  เพชรตระกูล

งานการเงิน

 

นางสาวพรทิพย์  เพชรตระกูล

งานการเงิน

 

นางศิริรัตน์  กลัดปลิ่น

งานบริหารบัญชี

 

นางหทัยรัตน์  บุตรประเสริฐ

งานสมาคมโรงเรียน

 

งานวิทยฐานะ

ลำดับ
รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว17/2552 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Google Drive

2.

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Google Drive

3.

 เกณฑ์การให้คะแนนและประเมิน (Rubric) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (ว21-2560)

PDF

4.

 เอกสารหลักฐานร่องรอยประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (ว21-2560)

PDF

5.

 ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่องกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 (11-12-2562)

PDF

6.

 แบบ วฐ. 1 คำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว21-2560)

PDF , Word

7.

 แบบ วฐ. 2 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (ว21-2560)

PDF , Word

8.

 แบบ วฐ. 3 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) (ว21-2560)

PDF , Word

งานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ลำดับ

รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องการใช้สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

PDF

2.

 คู่มือการใช้งานการพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

PDF

3.

 คู่มือการใช้งานสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (KSP Self-Service) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

PDF

4.

 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

PDF

5.

 ระบบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษารูปแบบออนไลน์

Website

6.

 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภารูปแบบออนไลน์

Website

งานออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ลำดับ

รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

Word

2.

 แบบคำขอเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

Word