Budget management group

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานงบประมาณ

 

นางสาวรุจิภา  บุญศรี

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวรุจิภา  บุญศรี

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวศิริพันธุ์  มัครา

หัวหน้างานบริหารการเงิน

นางสาวหฤทัย  แซ่จง

งานนโยบายและแผน

นางสาววัชรี  ศรีบุญรัตน์

หัวหน้างานบริหารบัญชี

นางสาวมาลีนา  วงษ์ยอด

หัวหน้าคลัง

นางสาวสุธารัตน์  ศรีวาลัย

หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน

นางสาวนงลักษณ์  เชื้อสาวะถี

งานการเงิน

นางสาวแก้วตา  เสวิกา

งานพัสดุโรงเรียน

นายพลภัทร์  ศรีวาลัย

 งานการเงิน

 

นางสาวปณิตา  แซ่เจีย

งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวพรทิพย์  เพชรตระกูล

งานการเงิน

นางสาวศยามล  ศิลาพจน์

งานการเงิน

 

นางหทัยรัตน์  บุตรประเสริฐ

งานสมาคมโรงเรียน

นายวริศ  กาญจนอุดมการ

งานพัสดุโรงเรียน

 

 

 

นางสาวมาลีนา  วงษ์ยอด

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวแก้วตา  เสวิกา

หัวหน้างานทะเบียนคุมทรัพย์สิน

นางสาวปริยากร  พรหมรักษ์

หัวหน้างานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวสายสุดา เฟื่องพายัพ

เจ้าหน้าที่งานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

นายวริศ  กาญจนอุดมการ

งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวรุจิภา  บุญศรี

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวหฤทัย  แซ่จง

รองหัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวจินดารัตน์  ยิ้มเจริญ

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

นางสาวอินทิรา โสชารี

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

 

 

 

นางสาวปณิตา  แซ่เจีย

เลขานุการงานนโยบายและแผน

 

 

 

นายพีรภัทร เมืองกลั่น

หัวหน้างานพัฒนาเครือข่าย
และข้อมูลสารสนเทศ

นายอธิวัฒน์ เพ็งมาก

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเครือข่าย
และข้อมูลสารสนเทศ

นายรัตนชัย แม้นพรม

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเครือข่าย
และข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวศิริพันธุ์ มัครา

หัวหน้างานบริหารการเงิน

นางสาวนงลักษณ์ เชื้อสาวะถี

งานบริหารการเงิน

นางสาววัชรี ศรีบุญรัตน์

หัวหน้างานบริหารบัญชี
และสำนักการเงิน

   

นางสาวปวีนันทร์ รังแก้ว

งานบริหารการเงิน
และงานสวัสดิการร้านค้า
  

นางสุธารัตน์ ศรีวาลัย

หัวหน้างานเงินเดือน
และค่าตอบแทน
  

นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรตระกูล

งานการเงิน
และสวัสดิการครู
   

นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรตระกูล

งานบริหารบัญชี

นางฉัตรปวีณ์ ญาณทัศนกิจ

หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า

นางสาวศิริรัตน์ กลัดปิ่น

งานบริหารบัญชี

นายพลภัทร ศรีวาลัย

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
งานบริหารการเงิน - บัญชี
 

นางหทัยรัตน์ บุตรประเสริฐ

งานสมาคมผู้ปกครองและครู
และสวัสดิการร้านค้า

นางสาวจินดารัตน์ ยิ้มเจริญ

งานสมาคมผู้ปกครอง
และครู สิริน คอฟฟี่

นางสาวสุนิสา แช่มชื่น

งานสมาคมผู้ปกครอง
และครูห้องเรียน EIS
 

นางสาวธัญมน พิมพ์ดีด

งานสมาคมผู้ปกครอง
และครูห้องเรียน Gifted

นายอัครวัฒน์ ยอแสง

งานบริหารบัญชี
และสวัสดิการร้านค้า
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลำดับ
รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

Google Drive

2.

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

pdf

3.

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

pdf

4.

 รายการวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน

excel