บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายพลภัทร์  ศรีวาลัย

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้างานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว