งานวิทยฐานะ

งานวิทยฐานะ

งานวิทยฐานะ

งานวิทยฐานะ

ลำดับ
รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว17/2552 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Google Drive

2.

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Google Drive

3.

 เกณฑ์การให้คะแนนและประเมิน (Rubric) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (ว21-2560)

PDF

4.

 เอกสารหลักฐานร่องรอยประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (ว21-2560)

PDF

5.

 ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่องกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 (11-12-2562)

PDF

6.

 แบบ วฐ. 1 คำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว21-2560)

PDF , Word

7.

 แบบ วฐ. 2 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (ว21-2560)

PDF , Word

8.

 แบบ วฐ. 3 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) (ว21-2560)

PDF , Word

9.

บันทึกข้อความ ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)

PDF

10.

บันทึกข้อความ ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) (วฐ.1-3)

PDF

11.

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9-2564) ไฟล์ PDF

PDF

12.

คู่มือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู

PDF 

13.

แนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว.10)

PDF

14.

แนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว.9)

PDF

งานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ลำดับ

รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องการใช้สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

PDF

2.

 คู่มือการใช้งานการพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

PDF

3.

 คู่มือการใช้งานสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (KSP Self-Service) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

PDF

4.

 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

PDF

5.

 ระบบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษารูปแบบออนไลน์

Website

6.

 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภารูปแบบออนไลน์

Website

งานออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ลำดับ

รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

Word

2.

 แบบคำขอเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

Word