วิสัยทัศน์ กลุ่มบริหารงบประมาณ

วิสัยทัศน์ (Vision) ของกลุ่มบริหารงบประมาณ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ถูกต้อง รวดเร็ว คุ่มค่า
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ

        1. สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เน้นความถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

        2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการอย่างทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ (Goal)

เป้าประสงค์

        1. การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนด้วยความเต็มใจ เน้นความถูกต้อง รวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ

       2. การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้