งานนิเทศภายในสถานศึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ

งานนิเทศภายในสถานศึกษา

นางสาววนิดา เจตมาศ

หัวหน้างานนิเทศภายในสถานศึกษา

นางสาวขนิษฐา น้อยบุดดี

งานนิเทศภายในสถานศึกษา

นางสาวชุติมาศ วีระเดชพิพัฒน์

งานนิเทศภายในสถานศึกษา

นางสาวแก้วตา เสวิกา

งานนิเทศภายในสถานศึกษา

นางสาวสิตานันท์ ท้าวคำลือ

งานนิเทศภายในสถานศึกษา

คณะกรรมการงานนิเเทศภายในสถานศึกษา

นางสาววรวรรณ สุพรรณสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา ชูเกียรติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นายคณิน ประสพสมบัติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวสันต์ ภายไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายศิวกร แหยมเฟื่อง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธนากร สังข์แป้น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นางสาวนุชนารถ พรมโท

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

นางจุรีย์ ถมยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนวรรณ วงษ์สวรรค์

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
.

 

นางสาวสาริณี สุมิ่งสาลี

งานนิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางพนิดา นิตยา

งานนิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวรุ่งนภา เนตรกระจ่าง

งานนิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนเบญจะ

งานนิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางอาวรณ์ สายฉลาด

งานนิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นางสาวรัชดา น้อยสุวรรณ

งานนิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสาวพิราลักษณ์ ทองนพรัตน์

งานนิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
 

 

 

นางสุนารี สาโรวาท

งานนิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุษราคัม รักพวก

งานนิเทศภายใน
กิจกรรมแนะแนว

 

 

เอกสารงานนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ

ลำดับ
รายการเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

PDF

2.

ปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

PDF

3.

แบบบันทึกการนิเทศประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

PDF

4.

รูปแบบการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

PDF