ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ จำนวนครู จำนวนนักเรียน ระดับชั้นที่จัดการศึกษาและจำนวนห้องเรียน  

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่

พ.ศ. 

จำนวนครู

(คน)

จำนวนนักเรียน

(คน)

ระดับชั้นที่จัดการศึกษา/

จำนวนห้องเรียน

ดร.ธีรัช  ไชยยศ (นายสำรวย ไชยยศ)

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

2556 - 2558

95 คน

2,500 คน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 62 ห้องเรียน

 

นายพชรพงศ์  ตรีเทพา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2558 - 2559

105 คน

2,600 คน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 62 ห้องเรียน

นายเกษม สมภักดี

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2559 -2561

120 คน

2,600 คน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 62 ห้องเรียน

นางบุสบง พรหมจันทร์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2561 - 2565

135 คน

2,700 คน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 67 ห้องเรียน

ดร.สายัณห์ ต่ายหลี

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2565 - ปัจจุบัน

159 คน

2,685 คน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 68 ห้องเรียน