ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

               เดิมชื่อโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์เป็นโรงเรียนราษฎร์ สังกัดโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กองการศึกษาสงเคราะห์ (ฝ่ายสวัสดิการ)ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2503 สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 824 ที่ดินจัดสรรยาสูบ(ซอยอุดมสุข) สุขุมวิท 103 แขวงบางนาเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 11 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา สาเหตุที่จัดตั้งขึ้นก็เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่บุตรหลานของ พนักงานโรงงานยาสูบ ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในบริเวณที่จัดสรรยาสูบ ซอยอุดมสุข ได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในโรงเรียน ที่ห่างไกล เนื่องจากในระยะ พ.ศ. 2502-2503 บริเวณที่จัดสรรยาสูบและบริเวณใกล้เคียง ยังมีสภาพเป็นทุ่งนามีบ้านพักอาศัยอยู่ไม่มาก สภาพถนนยังไม่ดีจะใช้ได้ดีเฉพาะฤดูแล้ง ฉะนั้นการเดินทางจึงไม่สะดวก จึงจำเป็นต้องมีโรงเรียนอยู่บริเวณนี้ ในระยะแรก โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ประเภทไป-กลับ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 เปิดสอนเฉพาะชั้น ป. 1- ป.4 มีครู 8 คน ภารโรง 1 คน ต่อมาได้ขยายการศึกษาโดยเปิดสอนชั้นสูงขึ้นปีละ 1 ชั้น จนถึงปีการศึกษา 2509 ก็มีนักเรียนชั้นมัธยม-ศึกษาปีที่ 3 ต่อมาพนักงานโรงงานยาสูบได้ส่งบุตรมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นในปีการศึกษา 2513 มีนักเรียนถึง 633 คน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่ามาตรฐานโรงเรียนรัฐบาลการดำเนินการในช่วงประมาณปีการศึกษา 2517 - 2526 พนักงานโรงงานยาสูบได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนน้อยลง มีผลทำให้จำนวนนักเรียนลดน้อยลง จนถึงปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนมีนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของพนักงานโรงงานยาสูบและบุตรของบุคคลภายนอกเรียนเพียง 470 คน มีครูและพนักงานประจำจำนวน 41 คน โรงงานยาสูบต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าใช้จ่ายแก่โรงเรียน ปีละ 5,000,000 บาทเศษ