เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

คำร้อง - ทำนอง : ส. เลิศอนันต์            เรียบเรียง : กิตติพันธ์   พึ่งพิพัฒน์
อำนวยการ : วิทยา บริบูรณ์ทรัพย์        ทีมงานดนตรี : "แซนดี้ชายน์"  ชุด  "ดิสด"  ขับร้อง

 

          สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร               เราภูมิใจชื่อใหม่สุดซึ้งตรึงตรา
ธ ทรงกรุณาพระราชทานนามเด่นอักษร                     แทนชื่อโรงเรียนของโรงงานยาสูบเก่าก่อน
เกริกเกียรติขจรด้วยลักษณ์นามเปี่ยมล้ำบารมี

         นามโรงเรียนสิริรัตนาธร                                  ย่อนามอักษร ส.ร.ธ. งามเปล่งรังษี
ทันโต เสถโฐ มนุสเสสุ ปรัชญาเรามี                             ม่วงขาวเป็นสีเลิศล้ำประจำโรงเรียน

         เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม                                    คำขวัญประจำของเรานั้นเฝ้าหมั่นเพียร
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                    เราเคร่งครัดศรัทธาไม่เปลี่ยน
ต้นไม้โรงเรียนสัญลักษณ์ คือ อินทนิล

         เราภูมิใจสิริรัตนาธร                                         ทุกครูผู้สอนเปี่ยมฤทัยฝันใฝ่ถวิล
ให้ศิษย์เรืองรองพร้อมครองตนสมสุขดังจินต์             ร่ำรวยทรัพย์สินเด่นล้ำน้ำใจงามเอย.......
สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร