Aboutsirischool

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

               เดิมชื่อโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์เป็นโรงเรียนราษฎร์ สังกัดโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กองการศึกษาสงเคราะห์ (ฝ่ายสวัสดิการ)ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2503 สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 824 ที่ดินจัดสรรยาสูบ(ซอยอุดมสุข) สุขุมวิท 103 แขวงบางนาเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 11 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา สาเหตุที่จัดตั้งขึ้นก็เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่บุตรหลานของ พนักงานโรงงานยาสูบ ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในบริเวณที่จัดสรรยาสูบ ซอยอุดมสุข ได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในโรงเรียน ที่ห่างไกล เนื่องจากในระยะ พ.ศ. 2502-2503 บริเวณที่จัดสรรยาสูบและบริเวณใกล้เคียง ยังมีสภาพเป็นทุ่งนามีบ้านพักอาศัยอยู่ไม่มาก สภาพถนนยังไม่ดีจะใช้ได้ดีเฉพาะฤดูแล้ง ฉะนั้นการเดินทางจึงไม่สะดวก จึงจำเป็นต้องมีโรงเรียนอยู่บริเวณนี้ ในระยะแรก โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ประเภทไป-กลับ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 เปิดสอนเฉพาะชั้น ป. 1- ป.4 มีครู 8 คน ภารโรง 1 คน ต่อมาได้ขยายการศึกษาโดยเปิดสอนชั้นสูงขึ้นปีละ 1 ชั้น จนถึงปีการศึกษา 2509 ก็มีนักเรียนชั้นมัธยม-ศึกษาปีที่ 3 ต่อมาพนักงานโรงงานยาสูบได้ส่งบุตรมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นในปีการศึกษา 2513 มีนักเรียนถึง 633 คน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่ามาตรฐานโรงเรียนรัฐบาลการดำเนินการในช่วงประมาณปีการศึกษา 2517 - 2526 พนักงานโรงงานยาสูบได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนน้อยลง มีผลทำให้จำนวนนักเรียนลดน้อยลง จนถึงปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนมีนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของพนักงานโรงงานยาสูบและบุตรของบุคคลภายนอกเรียนเพียง 470 คน มีครูและพนักงานประจำจำนวน 41 คน โรงงานยาสูบต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าใช้จ่ายแก่โรงเรียน ปีละ 5,000,000 บาทเศษ

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ จำนวนครู จำนวนนักเรียน ระดับชั้นที่จัดการศึกษาและจำนวนห้องเรียน  

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่

พ.ศ. 

จำนวนครู

(คน)

จำนวนนักเรียน

(คน)

ระดับชั้นที่จัดการศึกษา/

จำนวนห้องเรียน

ดร.ธีรัช  ไชยยศ (นายสำรวย ไชยยศ)

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

2556 - 2558

95 คน

2,500 คน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 62 ห้องเรียน

 

นายพชรพงศ์  ตรีเทพา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2558 - 2559

105 คน

2,600 คน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 62 ห้องเรียน

นายเกษม สมภักดี

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2559 -2561

120 คน

2,600 คน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 62 ห้องเรียน

นางบุสบง พรหมจันทร์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2561 - 2565

135 คน

2,700 คน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 67 ห้องเรียน

ดร.สายัณห์ ต่ายหลี

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2565 - ปัจจุบัน

159 คน

2,685 คน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 68 ห้องเรียน

----- อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์ -----

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

คำร้อง - ทำนอง : ส. เลิศอนันต์            เรียบเรียง : กิตติพันธ์   พึ่งพิพัฒน์
อำนวยการ : วิทยา บริบูรณ์ทรัพย์        ทีมงานดนตรี : "แซนดี้ชายน์"  ชุด  "ดิสด"  ขับร้อง

 

          สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร               เราภูมิใจชื่อใหม่สุดซึ้งตรึงตรา
ธ ทรงกรุณาพระราชทานนามเด่นอักษร                     แทนชื่อโรงเรียนของโรงงานยาสูบเก่าก่อน
เกริกเกียรติขจรด้วยลักษณ์นามเปี่ยมล้ำบารมี

         นามโรงเรียนสิริรัตนาธร                                  ย่อนามอักษร ส.ร.ธ. งามเปล่งรังษี
ทันโต เสถโฐ มนุสเสสุ ปรัชญาเรามี                             ม่วงขาวเป็นสีเลิศล้ำประจำโรงเรียน

         เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม                                    คำขวัญประจำของเรานั้นเฝ้าหมั่นเพียร
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                    เราเคร่งครัดศรัทธาไม่เปลี่ยน
ต้นไม้โรงเรียนสัญลักษณ์ คือ อินทนิล

         เราภูมิใจสิริรัตนาธร                                         ทุกครูผู้สอนเปี่ยมฤทัยฝันใฝ่ถวิล
ให้ศิษย์เรืองรองพร้อมครองตนสมสุขดังจินต์             ร่ำรวยทรัพย์สินเด่นล้ำน้ำใจงามเอย.......
สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร