โรงเรียนสิริรัตนาธร

Sirirattanathorn School

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชา (Tiktok) ข้อความอธิบายภาพ

– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
– กลุ่มงานแนะแนว
– กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ครั้งที่ 2/2566

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานนักเรียน

ผลงานสถานศึกษา

ระบบปฏิบัติการภายใน

สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2/66

ค่าบำรุงการศึกษา 1/2567

Sirin Coffee Menu

สรุปกิจกรรมการเปิดภาคเรียน 2567

นักเรียนทั้งหมด
0 คน

มัธยมศึกษาตอนต้น

1,347 คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1,179 คน

บุคลากรทางการศึกษา

147 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ข่าวสารโรงเรียน

ข่าวสารราชการ/ประกาศ/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ผู้บริหารสถานศึกษา

– คณะผู้บริหาร
– โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
– ประกาศโครงสร้างการบริหารโรงเรียนสิริรัตนาธร
– แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
– แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ
– แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
– แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
– แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (งานกิจการนักเรียน) 
– แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไปปีการศึกษา 2565
– แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาโรงเรียนสิริรัตนาธร
– แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
– แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการการศึกษา 2565
– อัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติการสอนและนิเทศการสอน
– แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารห้องเรียนพิเศษ EP-MEP-IEP ปีการศึกษา 2565
– แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียน EIS ปีการศึกษา 2565
– แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปีการศึกษา 2565
– แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
– คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
เรื่อง เด็ก...โกง!!!

 

เครื่องแบบนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องแบบนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

– ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567
– กลุ่มบริหารงานบุคคล
– กลุ่มบริหารทั่วไป
– กลุ่มบริหารงบประมาณ
– กลุ่มบริหารวิชาการ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
– กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
– กลุ่มงานแนะแนว
– กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
– กลุ่มงานห้องสมุด
– กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
– งานห้องเรียนพิเศษโครงการ EP,MEP และ IEP
– งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED
– ประกาศแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ทุกกลุ่มงาน

3
2-1 (1)
1
previous arrow
next arrow

เกี่ยวกับโรงเรียน

– ประวัติโรงเรียน
– ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
– วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/อัตลักษณ์
– กลยุทธ์/พันธกิจโรงเรียน
– ค่านิยม
– สมรรถนะหลัก
– แนวคิด SIRIN MODLLE
– หลักสูตรที่เปิดสอน
– ข้อมูลนักเรียน
– ข้อมูลบุคลากร
– ทำเนียบผู้บริหาร
– คณะกรรมการสถานศึกษา
– สมาคมผู้ปกครองและครู
– คณะกรรมการนักเรียน
– ผลงานและเกียรติยศโรงเรียน
– ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
– เพลงประจำโรงเรียน

ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง และประเด็นท้าทาย (PA)

ประกาศเรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศเรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)

คณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.1
– คำสั่งคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 
– ทำเนียบคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.1
คณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.2
– คำสั่งคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.2 
– ทำเนียบคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.2
คณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.3
– คำสั่งคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.3 
– ทำเนียบคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.3
คณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.4
– คำสั่งคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.4 
– ทำเนียบคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.4
คณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.5
– คำสั่งคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.5 
– ทำเนียบคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.5
คณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.6
– คำสั่งคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.6 
– ทำเนียบคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้น ม.6

คู่มือนักเรียน

– ปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1
– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1
คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.2
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.2
– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.2
คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.3
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.3
– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.3
คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.4
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.4
– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.4
คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.5
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.5
– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.5
คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.6
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.6
– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.6

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ของผู้อํานวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการคณะสี คณะราชพฤกษ์ Yellow Heart on Microsoft Teams 15.0
– คำสั่งคณะกรรมการคณะสี คณะราชพฤกษ์
– ทำเนียบคณะกรรมการห้องเรียน คณะราชพฤกษ์
คณะกรรมการคณะสี คณะจามจุรี Pink Heart on Microsoft Teams 15.0
– คำสั่งคณะกรรมการคณะสี คณะจามจุรี
– ทำเนียบคณะกรรมการห้องเรียน คณะจามจุรี
คณะกรรมการคณะสี คณะมุจลินทร์ Green Heart on Microsoft Teams 1.0
– คำสั่งคณะกรรมการคณะสี คณะมุจลินทร์
– ทำเนียบคณะกรรมการคณะสี คณะมุจลินทร์
คณะกรรมการคณะสี คณะพุทธรักษา Red Heart on Microsoft Teams 15.0
– คำสั่งคณะกรรมการคณะสี คณะพุทธรักษา
– ทำเนียบคณะกรรมการคณะสี คณะพุทธรักษา
คณะกรรมการคณะสี คณะราชาวดี Light Blue Heart on Microsoft Teams 15.0
– คำสั่งคณะกรรมการคณะสี คณะราชาวดี
– ทำเนียบคณะกรรมการคณะสี คณะราชาวดี

คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน

– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน
คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.2
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน

– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน
คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.3
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน

– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน
คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.4
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน

– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน
คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.5
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน

– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน
คณะกรรมการบริหารชั้นเรียน ระดับชั้น ม.6
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน

– ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน

แผนกลยุทธ์โรงเรียนสิริรัตนาธร

Scroll to Top